Consultatie taxonomie

Inleiding

Met het branche-initiatief Zorgeloos Vastgoed beogen we de consument centraal te zetten in alle fasen van het wonen, van aankoop tot verkoop en alles wat daarbij komt kijken. Daarin geven we de consument regie over zijn gegevens en werken we met partijen uit de vastgoedsector aan een afsprakenstelsel om door middel van betrouwbare informatievoorziening eerder duidelijkheid en zekerheid te bieden.

Het eerste struikelblok wat we met het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed aanpakken is de koopovereenkomst. Uit analyse blijkt dat dit (papieren) document in een gemiddeld aankoopproces van een woning tot wel zeven maal gekopieerd en verstrekt wordt aan allerlei partijen. Door dit document te ‘dataliseren’ en waar mogelijk op te bouwen uit brondata, zorgen we voor een betere klantbeleving en meer efficiëntie in de werkprocessen van partijen in de keten.

Bouwblokken van het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed

Het afsprakenstelsel is opgebouwd in een zestal bouwblokken, die tezamen het fundament van het stelsel vormen. Ze leggen de basis waarmee we de gezamenlijke ambities behalen. Deze bouwblokken zijn achtereenvolgens:

Het Manifest beschrijft een zevental principes die de richting en inrichting van de ketenbrede samenwerking bepalen. Hoe we deze samenwerking nader invullen is uitgewerkt in de Criteria en aansluitend de Governance, waarin staat beschreven hoe we met de gehele keten tot gedragen afspraken en standaarden willen komen, en hoe we deze vervolgens beheren. Hoe onder andere de informatie-uitwisseling en regie door de consument past binnen de relevante wet- en regelgeving wordt geschetst in het Juridisch Kader.

Daarnaast is er de Stelselcatalogus, waarin staat beschreven welke gegevens er binnen het stelsel beschikbaar zijn, wat ze betekenen en hoe deze beschikbaar zijn voor aangesloten partijen. En tenslotte is er de Architectuur waarin de uitgangspunten en inrichting van een generieke, digitale infrastructuur staan beschreven. Dit zorgt ervoor dat bronhouders, dienstverleners en consumenten gebruik kunnen maken van de gegevens op een eenduidige, laagdrempelige manier.

Informatiehuishouding binnen de vastgoedketen

Er wordt altijd al veel informatie uitgewisseld bij de aan- en verkoop van een woning, en vrijwel altijd tussen twee partijen. Bijvoorbeeld van verkoper naar makelaar, van Kadaster naar notaris en van koper naar bank. De consument dient bij elk ‘poortje’ veel en vaak dezelfde informatie aan te leveren. Tussen verschillende partijen zijn daarvoor inmiddels initiatieven met bilaterale afspraken en standaarden. Wat ontbreekt is de ‘satéprikker’ door al de ketenschakels heen, zodat wat aan het begin van de keten gebeurt herbruikbaar is voor het vervolg.

Binnen Zorgeloos Vastgoed heeft daarom de stelselcatalogus een centrale rol. Hierin spreken we gezamenlijke afspraken en standaarden af die ervoor zorgen dat ieders informatiehuishouding op elkaar is afgestemd, op de verschillende niveaus van inhoudelijk naar technisch. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Deze figuur maakt inzichtelijk dat gegevensmanagement een gezamenlijke verantwoordelijkheid van business en IT is. Daarbij ligt aan het begin van de keten het zwaartepunt bij de materiedeskundigen, en verschuift dat verderop in de keten naar de informatie- en IT-professionals. Hieronder volgt een korte omschrijving van de ‘verdiepingen’ van de catalogus:

Taxonomie

Gegevensmanagement begint bij het vaststellen welke begrippen relevant zijn voor het onderwerp in kwestie, in dit geval de digitale koopovereenkomst. De initiatiefnemers van Zorgeloos Vastgoed  hebben elk hun eigen lijst van begrippen opgesteld en deze begrippen voorzien van definities.

Classificatie

Elke partij heeft in zijn eigen taxonomie een classificatie aangebracht, waarmee wordt aangeduid hoe de begrippen zich tot elkaar verhouden.

Relatie

De volgende fase in het gegevensmanagement is het vastleggen van de inhoudelijke relaties tussen alle gedefinieerde begrippen. Daarbij wordt die relatie zelf nog niet gedetailleerd beschreven, alleen de aard ervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de relaties die al in de classificatie zijn beschreven.

Model

In nauwe samenwerking tussen materiedeskundigen en informatie-analisten wordt vervolgens het informatiemodel opgesteld. Daarin wordt nauwkeurig beschreven welke begrippen relevant zijn, wat hun precieze betekenis is en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Het informatiemodel vormt daarmee de ‘vertaalslag’ van business-begrippen naar ICT-definities.

Koppelvlakken

Op de route naar een digitale koopovereenkomst biedt het informatiemodel alle benodigde informatie. Binnen Zorgeloos Vastgoed zorgen we ervoor dat het informatiemodel zodanig is gebouwd, dat de benodigde koppelvlakken (API’s) vrijwel automatisch kunnen worden gegenereerd. Ook de technische specificaties daarvan kunnen automatisch worden geproduceerd, en gedeeld met partijen die met hun software willen aansluiten op deze digitale koopovereenkomst.

Openbare consultatie: uw input zeer gewenst

De initiatiefnemers van Zorgeloos Vastgoed hebben de eerste versie van de taxonomie opgebouwd uit eigen kennis en kunde maar weten als geen ander dat een taxonomie pas echt werkt wanneer het een gedragen standaard is waarin alle partijen van de keten zich kunnen vinden. Voor (deel-)taxonomieën zijn er beleidsmedewerkers, praktijkdeskundigen of andere experts die met een frisse blik de standaard verder kunnen verbeteren.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om kennis te nemen van de taxonomie en daarbij uw suggesties en commentaren aan ons te laten weten. De taxonomie bereikt u via de volgende links, ingedeeld per vakgebied. U kunt de taxonomie van uw eigen vakgebied doornemen, maar voelt u zich vrij om ook de andere deel-taxonomieën door te lopen.

Taxonomie algemeen
Taxonomie financieel / hypotheek
Taxonomie Kadaster
Taxonomie makelaardij
Taxonomie notariaat

U kunt voor het indienen van uw commentaar gebruik maken van onderstaand werkbestand. Vult u dit zo compleet mogelijk in en stuur het retour via onderstaand contactformulier. Alle ingediende commentaren worden behandeld en voorzien van een terugkoppeling.

Werkbestand: Reactieformulier consultatie taxonomie Zorgeloos Vastgoed 102020

Uiterste inzenddatum: vrijdag 27 november 2020